ประกาศรายชื่อ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศฯ รายงานตัว
ในวันที่ 9 เมษายน 2565
ณ โรงเรียนตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย
หรือตามช่องทางออนไลน์ที่โรงเรียนกำหนด