ประกาศรายชื่อ คลิก

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศฯ รายงานตัว
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564
ณ โรงเรียนตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย
หรือตามช่องทางออนไลน์ที่โรงเรียนกำหนด