ตรวจสอบรายชื่อประกาศผลนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
โรงเรียนที่ได้
1 เด็กชายศิวกร ปรีชาสุนทร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
2 เด็กชายศุภกร น้อยสังข์ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
3 เด็กหญิงจิรัชญา น้อยสังข์ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
4 เด็กชายพิชญ์ศุภ ศุภรังสรรค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
5 เด็กหญิงณัฏฐ์วรัชญ์ ขันแข็ง โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
6 เด็กหญิงแพรแก้ว เชื้อกุณะ โรงเรียนบางบัวทอง
7 เด็กหญิงวรรณกร จ้อยจุฬี โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
8 เด็กชายถิรวัฒน์ วิลัยมาตย์ โรงเรียนศรีบุณยานนท์
9 เด็กชายภูมิพัฒน์ วงศ์มูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
10 เด็กชายภคิน เสาร์ศรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
11 เด็กชายสัณหณัฐ สมบูรณ์การ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
12 เด็กหญิงณัฏฐณิชา มหาะล โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
13 เด็กชายจิรเดช แสงทอง โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
14 เด็กชายกวินภพ แก้วขัติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
15 เด็กหญิงณัฐชา ช่างหลอม โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
16 เด็กหญิงศิริวรรณ จันทร โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
17 เด็กหญิงจรินทร์พร จันทามี โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
18 เด็กหญิงโสภิดา ปรากฎชื่อ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
19 เด็กหญิงนันท์นภัส แก่นภมร โรงเรียนปากเกร็ด
20 เด็กชายอำพล บุญเฉื่อย โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
21 เด็กหญิงกชกมล สิงห์เรือง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
22 เด็กชายคุณากร ศรีวงยาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
23 เด็กหญิงศรัณย์พร ราชภักดี โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
24 เด็กหญิงอริสา คำก๋า โรงเรียนปากเกร็ด
25 เด็กชายจิรายุ แสงทอง โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
26 เด็กหญิงกวินทิพย์ วงษ์ไทย โรงเรียนศรีบุณยานนท์
27 เด็กหญิงปิติยาพร ปิยังกร โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
28 เด็กชายกฤตชญา แตงขาว โรงเรียนศรีบุณยานนท์
29 เด็กชายภูภัทร์ ผูกพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
30 เด็กชายศุร​ธีร์​ เกิดผล โรงเรียนปากเกร็ด
31 เด็กหญิงฐิตชญา เรืองฤทธิ์ โรงเรียนปากเกร็ด
32 เด็กชายวีรภัทร การะสัจจะ โรงเรียนปากเกร็ด
33 เด็กหญิงวิภาภรณ์ หุ่นดี โรงเรียนปากเกร็ด
34 เด็กหญิงกัญญาวีณ์ ชูโต โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
35 เด็กหญิงปาณิสรา แสงจันทร์ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
36 เด็กชายวุฒิชัย เมฆฉาย โรงเรียนปากเกร็ด
37 เด็กชายอชิระ ดำรงค์กุล โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
38 เด็กชายธนกฤต ณ พัทลุง โรงเรียนบางบัวทอง
39 เด็กหญิงชนัญญา สวนดอกไม้ โรงเรียนศรีบุณยานนท์
40 เด็กหญิงคริษมายัน อาษา โรงเรียนปากเกร็ด
41 เด็กหญิงดวงมณี โกมลลิขิตกุล โรงเรียนศรีบุณยานนท์
42 เด็กชายภาณุภัทร์ จำปาทอง โรงเรียนปากเกร็ด
43 เด็กชายติณณ์ กลิ่นหวล โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
44 เด็กชายณิชกุล คงคุณยนต์ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
45 เด็กชายณัฐนนท์ ริดจูงพืช โรงเรียนบางบัวทอง
46 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ จันทร์งาม โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
47 เด็กหญิงณัฐธยาน์ เทพาหุดี โรงเรียนปากเกร็ด
48 เด็กชายวรณัฐ นิ่มนวล โรงเรียนบางบัวทอง
49 เด็กชายธิติศักดิ์ อารีสินพิทักษ์ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
50 เด็กชายพีรวิชญ์ แก้วสอาด โรงเรียนปากเกร็ด
51 เด็กหญิงปรายสิตา คงสิงห์ โรงเรียนปากเกร็ด
52 เด็กหญิงนันทัชพร แพรเมือง โรงเรียนปากเกร็ด
53 เด็กหญิงพลอยไพลิน โสดามรรค โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
54 เด็กหญิงปวันรัตน์ สุขเกษม โรงเรียนศรีบุณยานนท์
55 เด็กชายธนเดช ชลินทร โรงเรียนบางบัวทอง
56 เด็กชายณทัต สุขานนท์สวัสดิ์ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
57 เด็กหญิงปวริศา อาจผจญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
58 เด็กชายธงชนัช ผาวันดี โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
59 เด็กชายปวรปรัชญ์ มาเกิด โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
60 เด็กชายมนัญชัย พงษ์พื้น โรงเรียนปากเกร็ด
61 เด็กหญิงภัทรธิดา สมจัย โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
62 เด็กหญิงเบญญาพร พลจันทร์ โรงเรียนปากเกร็ด
63 เด็กหญิงฐิติธันพร สุวรรณศรี โรงเรียนศรีบุณยานนท์
64 เด็กหญิงอชิรญา รินทะจักร โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
65 เด็กหญิงพิชชาภา ศิริเดช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
66 เด็กหญิงขวัญฤทัย วงศ์จรัส โรงเรียนปากเกร็ด
67 เด็กชายปั้นหยา จันทบูรณ์ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
68 เด็กหญิงเบญจวรรณ เชิดแสง โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
69 เด็กชายแทนบุญ เง่อสังข์ โรงเรียนปากเกร็ด
70 เด็กชายศรัณยพงค์ บุญยัง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
71 เด็กหญิงณัฐวรา โควินทะสูต โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
72 เด็กหญิงธนัชชญา ตุลาทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
73 เด็กชายพงศ์สิทธิ์ ทรงเจริญกิจ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
74 เด็กชายสิทธิพล อ้นบุตร โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
75 เด็กหญิงอภิญญา สระอุบล โรงเรียนบางบัวทอง
76 เด็กชายสุวพิชญ์ เย็นประเสริฐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
77 เด็กหญิงกชพร แสงอุไรย์ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
78 เด็กชายกิตติภัค เกิดประดิษฐ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
79 เด็กหญิงสิรภัทร วิมลธนกิจ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
80 เด็กชายอนุศิษฎ์ จันทร์ประเทศ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
81 เด็กชายสาธิต โกษากุล โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
82 เด็กชายปวิช กฤดากร ณ อยุธยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
83 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา ชนะชัย โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
84 เด็กชายสรัล มุสิกมานุวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
85 เด็กชายณรงค์ชัย รัตสุทธิกุล โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
86 เด็กหญิงณัฐนันท์ นกเอี้ยงไทย โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
87 เด็กชายกมลภู ศักดิ์กิตติโชคกุล โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
88 เด็กหญิงอชีรญา หนูนันท์ โรงเรียนบางบัวทอง
89 เด็กหญิงอรธณัฐ ชูจิตร โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
90 เด็กหญิงพีรภาว์ ม่วงมี โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
91 เด็กชายณัฐพล เรืองภูมิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
92 เด็กหญิงปายขวัญ ขวัญเมือง โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
93 เด็กชายพิชญะ ชาญประเสริฐ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
94 เด็กหญิงนลินท์รัตน์ ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
95 เด็กหญิงกัญญาณัฐ โพธิ์สิน โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
96 เด็กหญิงญาดา อินบุญญา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
97 เด็กหญิงกษมา ผิวผ่องผัน โรงเรียนปากเกร็ด
98 เด็กหญิงจิรัชยา พิมพ์ทอง โรงเรียนบางบัวทอง
99 เด็กหญิงสุพันธิสา ชูแสง โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
100 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ร้อยผึ้ง โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
101 เด็กหญิงโชติกา กิมเชียง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
102 เด็กหญิงภัทชญารีย์ สฤษดิ์เจริญค้า โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
103 เด็กชายศรุต เชยวิจิตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
104 เด็กชายกิตติธัช จันทวงศ์ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
105 เด็กชายมงคล ม่วงทอง โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
106 เด็กชายภาณุพงศ์ เยาวยอด โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
107 เด็กชายวีรวัฒน์ เทศสิงห์ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
108 เด็กหญิงณัฐธิดา สอนคลัง โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
109 เด็กชายรชฏะ วัฒนกุลบุตร โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
110 เด็กหญิงกชนิภา จิตจันทร์ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
111 เด็กหญิงตรีชฎา วงค์เขียว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
112 เด็กหญิงประภัสสร สวัสดิ์กลิ่น โรงเรียนศรีบุณยานนท์
113 เด็กชายฑีทายุ ประชุมพลอย โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
114 เด็กชายชีวิน แสงมาน โรงเรียนบางบัวทอง
115 เด็กหญิงวชิรญาณ์ วาระสิทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
116 เด็กหญิงนภัทร นวลนุ่น โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
117 เด็กหญิงกันยาวีร์ แม่พระพิทักษ์ โรงเรียนบางบัวทอง
118 เด็กชายสรวิชญ์ อุทก โรงเรียนบางบัวทอง
119 เด็กหญิงกิ่งพลอย ลุงทุน โรงเรียนศรีบุณยานนท์
120 เด็กชายนพรัตน์ แซ่เตีย โรงเรียนบางบัวทอง
121 เด็กชายชัยณรงค์ แสนเสาร์ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
122 เด็กชายฉัตรไชย พรสีชื่น โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
123 เด็กชายรัชชานนท์ จาดบุญนาค โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
124 เด็กหญิงอชิรญา เฮงประเสริฐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
125 เด็กชายบุริศคร์ นิติเรืองกุล โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
126 เด็กหญิงนภสร วิมูลชาติ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
127 เด็กหญิงปัณฑิตา โรมพันธ์ โรงเรียนศรีบุณยานนท์
128 เด็กหญิงพุทธคุณ ศรีบัวบาล โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
129 เด็กชายพีระพัฒน์ จันทร์หอม โรงเรียนบางบัวทอง
130 เด็กหญิงเกตุสิริ กาศสุวรรณ โรงเรียนบางบัวทอง
131 เด็กชายชัยรัตน์ ก้อนจันทร์เทศ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
132 เด็กชายธนกร ลิขิตวัฒนชัย โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
133 เด็กชายภัทรชนน ภาวจันทึก โรงเรียนบางบัวทอง
134 เด็กหญิงปทิตตา จำนงค์ฤทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
135 เด็กชายชณันรุจน์ ทัศนเมธีโรจน์ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
136 เด็กชายบูรพา นิเกตุน้อย โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
137 เด็กชายณัฏฐ์ ชูโฉม โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
138 เด็กชายชัยวัตร เพ็ชรบึงพร้าว โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
139 เด็กหญิงปุญฐิตา วรรณแสง โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
140 เด็กหญิงชญาภา ปิติเพิ่มพูลเดช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
141 เด็กหญิงสุรัตติกานต์ สุภารมย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
142 เด็กชายรัชชานนท์ นิ่มนวล โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
143 เด็กหญิงกรณิศ จันทวี โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
144 เด็กหญิงปัณฑรีย์ ชัยวิริยะยุทธ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
145 เด็กชายศตพร บังใบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
146 เด็กหญิงจันทร์กนก แตงจุ้ย โรงเรียนบางบัวทอง
147 เด็กหญิงกมลลักษณ์ เอี่ยมสูงเนิน โรงเรียนบางบัวทอง
148 เด็กหญิงฐิตารีย์ แจ้งเจียนหัด โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
149 เด็กหญิงพิชชาภา วงศ์คูณ โรงเรียนบางบัวทอง
150 เด็กหญิงธันยพร กีนารักษ์ โรงเรียนบางบัวทอง
151 เด็กหญิงภัทรณชา อินตรา โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
152 เด็กชายภรัณยู สิงห์ดี โรงเรียนปากเกร็ด
153 เด็กชายสังสิทธิ์ วิริยสังสิทธิ์ โรงเรียนบางบัวทอง
154 เด็กหญิงภัทรฤทัย จันทร์เกษม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
155 เด็กหญิงกมลชนก สำเนียงเสนาะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
156 เด็กชายวชิรวิทย์ แก้วชมภู โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
157 เด็กชายภูมิพัฒน์ สถาพรศุภโชค โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
158 เด็กชายอภิสิทธิ์ เส็งศรี โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
159 เด็กชายวัชรากร เวชกามา โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
160 เด็กหญิงวรรณนิดา พวงงาม โรงเรียนบางบัวทอง
161 เด็กหญิงฐิตินันท์ สร้อยเพชร โรงเรียนบางบัวทอง
162 เด็กชายมนตรี ใสเกื้อ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
163 เด็กชายณฐกร รัตนอุบล โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
164 เด็กชายกฤศณัฏฐ์ มหาพรหมรักษ์ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
165 เด็กหญิงชยานันท์ นุ่นหยู่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
166 เด็กชายพีรวิชญ์ อนุกูล โรงเรียนบางบัวทอง
167 เด็กหญิงอุษา จิตตรีทรง โรงเรียนบางบัวทอง
168 เด็กหญิงกาจทัต จรงค์หนู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
169 เด็กหญิงพิมวรัญ​ช์​ ลุ่มรวย โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
170 เด็กหญิงธนภรณ์ บัวเกตุ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
171 เด็กหญิงมนัสนันท์ จิตประพันธ์ โรงเรียนบางบัวทอง
172 เด็กชายนพรัตน์ ประทุมทองฤดี โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
173 เด็กชายพัชรพล ธวัฒน์ธีรชัย โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
174 เด็กชายอาชวิน วงศ์อ่อน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
175 เด็กหญิงจินดารัตน์ เร่งรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
176 เด็กชายจุมพลภัทร์ ภิรมย์เจียว โรงเรียนราษฎร์นิยม
177 เด็กหญิงพฒน์​นรี ภานุ​มาศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
178 เด็กหญิงเบญญาภา ศรีบัวทอง โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
179 เด็กหญิงภคพร สอนแพร โรงเรียนบางบัวทอง
180 เด็กชายธนกฤต น้ำรักษ์ตระกูล โรงเรียนบางบัวทอง
181 เด็กหญิงกัญญ์รพี สาวเสม โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
182 เด็กชายอชิระ มูลมณี โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
183 เด็กชายรัชพล เทียมเศวต โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
184 เด็กชายสุรพงษ์ ฟักทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
185 เด็กหญิงณิชชา พัดพาน โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
186 เด็กหญิงธญาพร เยสืบเชื้อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
187 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ โจภูเขียว โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
188 เด็กชายฐากฤษภคณัช วงศ์ทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
189 เด็กหญิงรสกร อิ่นคำ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
190 เด็กชายณัฐวุฒิ วันแอเลาะห์ โรงเรียนราษฎร์นิยม
191 เด็กหญิงรินทร์ลิตา วรพัชนีวัฒน์ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
192 เด็กหญิงรุ่งทิวา ทองปน โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
193 เด็กหญิงธันญาพร ฤทธิเดช โรงเรียนบางบัวทอง
194 เด็กหญิงพรรษชล การสมเจตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
195 เด็กหญิงเพริศ แก้วพงค์ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
196 เด็กหญิงปริษา ศรุตธนขจร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
197 เด็กหญิงเพชรมณี แฉล้มรัมย์ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
198 เด็กชายอนุชิต ระมะณี โรงเรียนราษฎร์นิยม
199 เด็กหญิงณัฐพัชร์ ปัณรสพชรกร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
200 เด็กชายชัยรัตน์ พรหมโสฬส โรงเรียนบางบัวทอง
201 เด็กหญิงเชาวดี ศรีสุข โรงเรียนบางบัวทอง
202 เด็กหญิงอัยรดา มีเฉย โรงเรียนบางบัวทอง
203 เด็กหญิงธัญเรศ โสรส โรงเรียนบางบัวทอง
204 เด็กหญิงพัชรพร บัญญัตินิติสกุล โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
205 เด็กหญิงกนกพิชญ์ แซ่เฮ้ง โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
206 เด็กชายอินทัช เสถียรกิจ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
207 เด็กหญิงณัฎฐธิดา อักสวง โรงเรียนบางบัวทอง
208 เด็กหญิงนภาดา สิงห์โพธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
209 เด็กชายบุญญฤทธิ์ พรมโลก โรงเรียนบางบัวทอง
210 เด็กชายภานุพงษ์ สีสติ โรงเรียนบางบัวทอง
211 เด็กชายภณ กองรัมย์ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
212 เด็กหญิงลัลลลิล นุตรทัต โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
213 เด็กหญิงปารมี ปิ่นโมรา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
214 เด็กหญิงพัณณิตา บำรุงผล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
215 เด็กชายกมนทัต กาญจนรัตน์วารี โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
216 เด็กชายศิรสิทธิ์ เจริญนพคุณ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
217 เด็กชายสรสิช ผูกธรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
218 เด็กหญิงอภิชญา ทับทิมทอง โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
219 เด็กชายเทพทัต สุกแดง โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
220 เด็กชายนครินทร์ เลิศจิรรุ่งเรือง โรงเรียนบางบัวทอง
221 เด็กหญิงพิชญาฎา แสงดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
222 เด็กชายธนากร พูนขุนทด โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
223 เด็กชายปราชญา สวัสดิ์วงศ์ชัย โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
224 เด็กชายพุฒิธร รุจาคม โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
225 เด็กหญิงกวินทรา ชุมจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
226 เด็กชายกรธวัช สุวรรณนิยม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
227 เด็กหญิงกานต์รวี ช้อนทอง โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
228 เด็กหญิงกมลชนก ธรรมศิริ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
229 เด็กชายอนุชิต ชมนึก โรงเรียนบางบัวทอง
230 เด็กชายธนพนธ์ รอดเรือง โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
231 เด็กหญิงพิชามญชฺ เจริญกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
232 เด็กชายกฤษณกาญจน์ เรืองวัฒนสิน โรงเรียนบางบัวทอง
233 เด็กหญิงพิมพ์ชญา ภูลายยาว โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
234 เด็กชายพันธวิศ สุวรรณเขต โรงเรียนปากเกร็ด
235 เด็กชายธนภูมิ สุดธูป โรงเรียนบางบัวทอง
236 เด็กชายอาริฟ โภควณิช โรงเรียนบางบัวทอง
237 เด็กชายณัฏฐชัย ปุรัตถิภาค โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
238 เด็กชายอภิชาติ มานะการณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
239 เด็กชายจักพงษ์ ช่วงชูวงค์ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
240 เด็กชายอิบนูนอับบาส หมะและ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
241 เด็กชายองอาจ มาเพ็ง โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
242 เด็กชายกิตติศักดิ์ บัวมุ้ย โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
243 เด็กหญิงชญาน์นันท์ แดงภูมี โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
244 เด็กหญิงศวิตา บุญคุณ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
245 เด็กหญิงวรรณพร มณีวงึ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
246 เด็กหญิงมนัสนันท์ ศิริปิยพงศ์ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
247 เด็กชายชัชชัย กล้าปราบ โรงเรียนบางบัวทอง
248 เด็กชายณัฐพัชร์ พิทักษ์เขต โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
249 เด็กชายธีรเดช ตุลยาพิศิษฐ์ชัย โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
250 เด็กชายปกรณ์ฐสวัสดิ น้อยกลัด โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
251 เด็กหญิงสุชานรี คงจีน โรงเรียนบางบัวทอง
252 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ภู่พลับ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
253 นายรัชต์ธร แก้วเพชราภรณ์ โรงเรียนบางบัวทอง
254 เด็กหญิงกฤติญา สุดาวงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
255 เด็กหญิงพิชญธิดา พรมดีมิต โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
256 เด็กหญิงพอเพียง ทองมาลา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
257 เด็กหญิงบุญยาพร แซ่เฮ้ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
258 เด็กชายดนุภพ บุตรสิทธิ์ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
259 เด็กชายกิตตินันท์ แสนคำแก้ว โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
260 เด็กหญิงศิรศิภา คำหลอม โรงเรียนบางบัวทอง
261 เด็กชายพศุตม์ สาระกูล โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
262 เด็กชายนพกร แพรสี โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
263 เด็กชายภาสกร ศรีวารินทร์ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
264 เด็กชายศุภกร กิ้มเซียะ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
265 เด็กหญิงสายธาร หนูย้อย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
266 เด็กชายพีรพัฒน์ มาก่อบุญ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
267 เด็กชายสิริวัฒน์ ชาววัง โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
268 เด็กหญิงกรรณิการ์ ก่อศิลป์ โรงเรียนบางบัวทอง
269 เด็กชายณัฐสิทธิ์ ไกรกรรวีวะกุล โรงเรียนบางบัวทอง
270 เด็กชายกฤตภัทร วงษ์รักไทย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
271 เด็กชายธนกฤต ประเสริฐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
272 เด็กหญิงธนการ เพ็ชรน้อย โรงเรียนบางบัวทอง
273 เด็กชายศุภกฤต เย็นวัฒนา โรงเรียนบางบัวทอง
274 เด็กชายระพีพัฒน์ มีศิลป โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
275 เด็กชายธนากร ชนะชัย โรงเรียนราษฎร์นิยม
276 เด็กหญิงชนม์ณภัท สามกษัตริย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
277 เด็กหญิงพิชญาภัค วัฒนาจิรวัฒน์ โรงเรียนบางบัวทอง
278 เด็กชายรัฐภูมิ เฉลิมกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
279 เด็กหญิงณิชานันท์ สืบสำราญ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
280 เด็กหญิงอรวรรณ เชื้อฉลาด โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
281 เด็กชายภัทร สิขิวัฒน์ โรงเรียนบางบัวทอง
282 เด็กชายวชิรวิทย์ บรรจงกิจ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
283 เด็กหญิงปฐมาภรณ์ บุญเก่า โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
284 เด็กชายพิรชัช พ่วงรอด โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
285 เด็กชายพงษกร สินตะมะ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
286 เด็กชายสุโพธิ์ เจี่ยภักดี โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
287 เด็กหญิงปภังกร ธาราวิจิตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
288 เด็กชายวรวุฒิ ร้อยเเก้ว โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
289 เด็กชายเตชวัน พุทธชาติ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
290 เด็กหญิงภัทริฌลา ดำเนินเกษม โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
291 เด็กชายรชต ลิ้มตระการพงษ์ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
292 เด็กหญิงภัทรชยา ทวีทรัพย์ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
293 เด็กหญิงอนัญพร มากบารมี โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
294 เด็กหญิงปริชญาภา วงษ์สัมพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
295 เด็กชายชยางกูร ศรีกุล โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
296 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร ศรีคำ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
297 เด็กชายจิรโรจน์ เอี้ยวโสภณ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
298 เด็กชายธนวัฒน์ วรรณสาร โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
299 เด็กหญิงจรรยพร เจริญจิตร์ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
300 เด็กหญิงพิมพ์วิมล ศรีสุรินทร์ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
301 เด็กหญิงรัตน์ฟ้า แขวงสีห์วลี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
302 เด็กชายอนุฤทธิ์ อุทอง โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
303 เด็กชายชยุตพล สิริวรรธนะ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
304 เด็กชายกฤษฎากร แก้วเทศ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
305 เด็กหญิงด.ญ.ธมลวรรณ อภิวงค์ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
306 เด็กชายธนรัตน์ วิจิตรพัชร โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
307 เด็กหญิงวรรณ์จันทร์ ทองมา โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
308 เด็กหญิงธัญรดา ธาราวาสน์ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
309 เด็กชายอเนชา รูปงาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
310 เด็กหญิงปุณญาดา อุทานิตย์ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
311 เด็กชายปัณจทรัพย์ ปฐมภาคินทร์ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
312 เด็กชายภูมิรพี พัชรวัฒน์โกศล โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
313 เด็กหญิงโยษิตา ทรัพย์เฉลิม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
314 เด็กชายภพธร สัมมาเกตุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
315 เด็กชายศุภวิทย์ ทรัพย์ประดิษฐ์ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
316 เด็กชายอิศรานุวัฒน์ คล้ายสิงห์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
317 เด็กชายอัยการ ดุริยะปราณีต โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
318 เด็กหญิงศิรภัสสร วรรณพัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
319 เด็กชายไตรรัตน์ คุ้มฤทธิ์ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
320 เด็กชายเมธาวิน พันต้น โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
321 เด็กหญิงพัลลภา สุขหร่อง โรงเรียนราษฎร์นิยม
322 เด็กหญิงวาณี สาลีสาย โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
323 เด็กหญิงชนาการ​ต์​ แก้วกาหลง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
324 เด็กหญิงพิชากานต์ เทวารักษ์ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
325 เด็กหญิงอิศวรา ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
326 เด็กหญิงนภัสสรณ์ ขำทอง โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
327 เด็กหญิงดาวพระศุกร์ แซ่แต้ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
328 เด็กหญิงด.ญ.ธีวรา หาญกระสิน โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
329 เด็กหญิงเขมจิรา คงคา โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
330 เด็กหญิงปัญญาพร โพยนอก โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
331 เด็กชายธีรภัทร ทองไทย โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
332 เด็กหญิงพุธิตา ลิกขะไชย โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
333 เด็กชายธนพัฒน์ บางกระ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
334 เด็กชายธรรมจักร เป็นมงคล โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
335 เด็กชายปภพ ภพรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
336 เด็กหญิงฐิติมา เชื้อมั่น โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
337 เด็กชายธีภพ ภัพรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
338 เด็กหญิงณิชมน งาทละออ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
339 เด็กชายเตวิช ไม่ยาก โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
340 เด็กชายฐณัฐภพ แสวงสุขวิรัชต์ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
341 เด็กหญิงกัญญาพัชร กระเบา โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
342 เด็กชายทินภัทร เชื้อคำฮด โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
343 เด็กหญิงธนิดา อากาศวิภาต โรงเรียนปากเกร็ด
344 เด็กชายภูริณัฐ สุวรรณไพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
345 เด็กชายกรหริศ แสงน้อย โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
346 เด็กหญิงอาทิตยา เพ็งอิ่ม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
347 เด็กหญิงครองขวัญ กุลสิริภัสสร โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
348 เด็กหญิงทศพร​ นุทธนู โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
349 เด็กหญิงบุษราคัม วารี โรงเรียนราษฎร์นิยม
350 เด็กหญิงรพีพรรณ อินสว่าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
351 เด็กหญิงสิชา ปัทะมะภูวดล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
352 เด็กชายบูรพา สิงห์สง่า โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
353 เด็กหญิงญาดา ชัยวงศ์ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
354 เด็กชายจักรพงศ์ เนาวรัตน์ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
355 เด็กหญิงพิชญาพร สุขโต โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
356 เด็กชายปาณัท จุณณานนท์ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
357 เด็กชายชนินทร์ สงวนปรางค์ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
358 เด็กชายพบปวร ถาวรพาณิชย์วิทย์ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
359 เด็กชายณัฐวุฒิ องค์กระโทก โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
360 เด็กชายอรรถพร ศิวกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
361 เด็กหญิงกุลกิติกร พรมลี โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
362 เด็กชายพีรพล เวิ่นทอง โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
363 เด็กหญิงสุณัฐชา ไชยโคตร โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
364 เด็กหญิงวริศรา เปรมผล โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
365 เด็กหญิงอติชา รักษาแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
366 เด็กชายปุญญพัฒน์ มณีใส โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
367 เด็กหญิงคณิศร งามกาละ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
368 เด็กหญิงธัญธร โตสำราญ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
369 เด็กชายศุภณัฐ สืบนุสนธิ์ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
370 เด็กชายด.ช.ธีร ฤทธิวงศ์ โรงเรียนปากเกร็ด
371 เด็กชายธนานนท์ ม่วงศรี โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
372 เด็กชายกวิน เพิ่มผล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
373 เด็กชายศุภณัฐ ธงชัย โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
374 เด็กหญิงกุลนัทดา ศรีสุข โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
375 เด็กหญิงปวิชญา อับดุลเลาะห์ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
376 เด็กหญิงกรกานต์ อาศรัยผล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
377 เด็กชายเมธี พฤกษจันทร์ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
378 เด็กชายภูริทัต โอฬารเดชาศิริ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
379 เด็กหญิงธัญญธร ประชันกาญจนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี