ตรวจสอบรายชื่อประกาศผลนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
โรงเรียนที่ได้
1 นางสาวจณิสตา เอี่ยมสุมล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
2 เด็กหญิงรัตน์ฐาภัทร บุษบา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
3 นายรณกร อำพะนคร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
4 นายนันทบุตร สว่างศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
5 นางสาวพัชราพร สิมมา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
6 นางสาวภิญญาพัชญ์ ซ้ายอิ่ม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
7 นายธนกฤต หัสคุณไพศาล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
8 เด็กหญิงกนกพิชญ์ กลิ่นหอม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
9 นางสาวธัชฌา ศิลปภักดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
10 นายธนภัต เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
11 เด็กหญิงกีรัตยา ประสานวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
12 เด็กหญิงอมลรดา ปรีชามาตย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
13 นางสาวพัชรพร ปาน้อย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
14 นางสาวนิศรา พวงนาค โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
15 เด็กหญิงคัทยวรรณ ไหล่บุญญานุภาพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
16 เด็กหญิงชนัญชิดา บุตรยี่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
17 นางสาวกฤษณา สุขดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
18 นางสาวอัจฉรา ครุธสอน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
19 เด็กหญิงธนภร กฤดากร ณ อยุธยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
20 เด็กหญิงงามตา พินิจกิจจาทร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
21 เด็กชายดนุเดช เดชวงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
22 เด็กหญิงฑัณฑิกา มีบุญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
23 นางสาวกานดาภร ปิมลื้อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
24 นายอัษฎากรณ์ ตะพานนาค โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
25 นางสาวสาระดี คงอิ่ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
26 เด็กหญิงอัญชลี สมสมัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
27 นายปิยณัฏฐ์ สุนทรวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
28 เด็กชายวรพล ทรัพย์พูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
29 นางสาวณัฐชยา เกิดกลิ่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
30 นางสาวธนพร วิรการินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
31 เด็กชายนรากร ปะนำมะสา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
32 เด็กชายรวิศ ทรัพย์พรสิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
33 นายพงศพัศ แก่นสน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
34 นายพีรพัฒน์ นวลประเสริฐสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
35 นายวงศกรณ์ มีขวัญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
36 นายรุ่งรดิศ พระใหญ่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
37 นายธนวัฒน์ หวังสุดใจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
38 นายนิธิกร เกิดที่สุด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
39 นางสาวอัณชิษฐา รัตนตรัยวงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
40 เด็กชายคทาเพชร แสงอ่อน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
41 นางสาวศรัญวรางค์ เรืองแรงสกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
42 นายวิชิตชนม์ บำรุงศิลป์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
43 นายจิรวงค์ แทนกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
44 เด็กหญิงนภัสดล สามารถกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
45 เด็กหญิงนันทภัค สามารถกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
46 เด็กหญิงศิริยา แสงผดุง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
47 นายณัฐศักดิ์ พิสูตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
48 นางสาวจิราทิพย์ รุณจัตตุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
49 นางสาวนันท์นพร สิริไชยสรณ์ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
50 เด็กหญิงสุณิสา หอมละออ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
51 นายธัญเทพ สุขสวัสดิ์ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
52 นางสาวพิชชานันท์ สาพิทักษ์ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
53 นายวรเดช แป้นสุวรรณ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
54 นายภาคภูมิ แป้นสุวรรณ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
55 นางสาวณัฐธิดา แก้วสอนดี โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
56 นางสาวนริศรา พิกุลหอม โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
57 เด็กหญิงสุชานันท์ บุญกล้า โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
58 นางสาวพรลักษณ์​ จันทร์​พูล โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
59 นางสาววรันญาพร หล้านาม โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
60 นายมณฑล กิ่งมาลา โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
61 เด็กชายปลื้มปวีร์ พรหมสะโร โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
62 นางสาวมนัสนันท์ กิ่มเทิ้ง โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
63 นางสาวสร้อยสุดา กะทะมุกดา โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
64 เด็กหญิงนภัทรลดา แจ่มใส โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
65 เด็กหญิงธัญธิตา เครือยิหวา โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
66 นางสาวธนิดา ยาเวสซ์ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
67 เด็กหญิงอภิชญา พิมพาพร โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
68 นายศุภกานต์ คงเฟื่อง โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
69 เด็กชายปัณณรุจน์ ศรีศุภวรารัตน์ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
70 เด็กชายณัฐปคัลภ์ วิศวกิจดำรงค์ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
71 นายวัชรบูลย์ ชัยประภา โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
72 นายเมธาสิทธิ์ ชัยประภา โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
73 นางสาวสุนิสา ติกาพันธ์ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
74 นางสาวนฤมล พรมสามี โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
75 นายฐานิสสร์ ขาวมานิตย์ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
76 นางสาวภัทรานิษฐ์ ประจงทัศน์ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
77 นางสาววรปํญญา บรูบริณ์พานิช โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
78 นางสาวณัฐณิชา บุญช่วย โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
79 นางสาวศศิกาญจน์ สกุลจุมจัง โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
80 เด็กหญิงอริญรดา วัฒนพรหม โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
81 นางสาวเพียงขวัญ รัชสุระพงษ์ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
82 นายอินทราเทพ จงคิด โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
83 นางสาวพิริยากร วงษ์สุนทร โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
84 เด็กชายวชิระพงษ์ บัวกระเหรียญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
85 นายวาณุ กลิ่นเจาะ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
86 นางสาวใยประภา โพธิบุตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
87 นางสาวปนัดดา แก่นจันทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
88 นางสาวนางสาวณัฐิดา สมสอาด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
89 เด็กชายณัฐภาส ทองหล่อ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
90 เด็กชายจิรทีปต์ สว่างศรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
91 นางสาวจณิสตา เจริญแพทย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
92 นายภูริมาศ สุธีระวุฒิ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
93 นางสาวณัฐธิดา สิทธิแสง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
94 นางสาวนัฐธิกา ภิรมย์เมือง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
95 นางสาวภูริสรา กลิ่นหอม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
96 นายก้องภพ อุ่นคำ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
97 เด็กหญิงฐิติชญา ป้อมสูง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
98 นางสาวชัญญานุช เนียมประเสริฐ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
99 นายอภินันท์ แย้มโมด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
100 นางสาวกมลชนก อ่อนศรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
101 เด็กชายภุมินทร์ จันทะบุรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
102 เด็กชายนนท์ธวัช ฉันทสุทธิสมบัติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
103 นางสาวกัณฐิกา ทองธัช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
104 นางสาวกีรนันท์ ศรีเษม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
105 นางสาวรชกร อธิศัยตระกูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
106 นางสาวเบญจญาภา เจี่ยภักดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
107 เด็กชายภูมิชิต นุชเสียงเพราะ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
108 นายภูวณัฐ์ พัฒนวรเกียรติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
109 นางสาวพิชญาภา เกิดปานันท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
110 นางสาวกัญญาวีร์ ว่องวีรวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
111 นายวรัทตรัย ไตรรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
112 นางสาวกมลภู ณัฏภกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
113 นางสาวณภัทร ตระกูลเงิน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
114 นางสาวนัทนันท์ เริงเลี้ยง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
115 นางสาวกฤติยา เพชรรักษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
116 นางสาวประภัสสร ศรีผึ้ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
117 นางสาวพัฐชญาห์ คงจิตร โรงเรียนบางบัวทอง
118 นางสาวเจนจิรา หนุนนาค โรงเรียนบางบัวทอง
119 เด็กชายวัฒน์วิโชติ ลำถึง โรงเรียนบางบัวทอง
120 นางสาวกาญติมา ศรีส่ง โรงเรียนบางบัวทอง
121 นายสิรวิชญ์ จานเเบน โรงเรียนบางบัวทอง
122 นางสาวณัฐฐา บุญเฉลียว โรงเรียนบางบัวทอง
123 นางสาวฐิติชญา เชียงดี โรงเรียนบางบัวทอง
124 เด็กหญิงปิยธิดา เทพอำนวย โรงเรียนบางบัวทอง
125 นายพสธร พิริยานิมิตร โรงเรียนบางบัวทอง
126 นางสาวนัยน์ปพร อินทร์เขียว โรงเรียนบางบัวทอง
127 นางสาวชลดา ปัพพานนท์ โรงเรียนบางบัวทอง
128 เด็กหญิงณิชา นาคหรั่ง โรงเรียนบางบัวทอง
129 นางสาวสุพิชญา อยู่ปาน โรงเรียนบางบัวทอง
130 นายทศวรรษ สินภู่ โรงเรียนบางบัวทอง
131 เด็กหญิงอาธิมาพาขวัญ อ้นคำแหง โรงเรียนบางบัวทอง
132 นายวีรวัฒ ดวงสา โรงเรียนบางบัวทอง
133 นางสาวพิมพ์ชนก แดงอุทัย โรงเรียนบางบัวทอง
134 นางสาวรุสลีย์ เรืองปราชญ์ โรงเรียนบางบัวทอง
135 นายทนงศักดิ์ ปิ่นเพชร โรงเรียนปากเกร็ด
136 เด็กชายอลงกรณ์ ทรงศิริรักษ์ โรงเรียนปากเกร็ด
137 เด็กหญิงทัศนาวดี ศรีวิริยะกูล โรงเรียนปากเกร็ด
138 เด็กหญิงกมลชนก พิมพิสรณ์ โรงเรียนปากเกร็ด
139 เด็กหญิงจิรนาถ ทรงเจริญ โรงเรียนปากเกร็ด
140 นางสาวกนกพิชญ์ กลิ่นหอม โรงเรียนปากเกร็ด
141 นายสิทธิพร โตทอง โรงเรียนปากเกร็ด
142 นางสาวชวัลลักษณ์ ตั้งจิตร โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
143 เด็กชายเดนิม ไชยสาลี โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
144 นางสาวพรชนก แซ่โง้ว โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
145 นางสาวอัฐติมา สวนสวัสดิ์ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
146 นางสาวเบญญาภา ศรีวัชรพงศ์ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
147 เด็กหญิงจินดารัตน์ คุณพิภาค โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
148 นางสาวนวรัตน์ คำเทศ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
149 นางสาวพิชญาภา ไทยเจริญ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
150 นายรชต รามคำแหง โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
151 นางสาวพรเพ็ชร ขาวสอาด โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
152 นางสาวภัทรนันท์ คุณาวีโร โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
153 นายสิทธิพร โตทอง โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
154 นางสาวธัญรดา สุรินทะ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
155 นางสาวนันธิชา ฤาโชชัย โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
156 นางสาวณัฐริกา อัศวภูมิ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
157 นางสาวอชิรญา วงศ์วณิชภัค โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
158 นางสาวพิชามญชุ์ บุญยังดำรง โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
159 เด็กหญิงกชพร อินทรเจริญ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
160 นางสาวกรชนก สุมทุม โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
161 นายชาคริต สุ่มประดิษฐ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
162 เด็กหญิงวีระวดี ไวยเพ็ชร์ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
163 นางสาวรินทร์ลภัส ศิรพงศ์วรกุล โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
164 นางสาวพันธิตรา ลีจาด โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
165 นายปฐมพร ตินนังวัฒนะ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
166 นายภูริภัทร ตาเหยบ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
167 นางสาวพัชรวลัย รักสหาย โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
168 นางสาวณิชากร สังฆะพันธ์ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
169 นายพงษ์พิชญ์ จิตตมานนท์กุล โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
170 นายณัฐพงษ์ กุลวงษ์ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
171 เด็กหญิงภัทรภร นนทรีย์ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
172 นางสาวธันย์ชนก นาคบัว โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
173 นางสาวฟ้าใส คล่องขยัน โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
174 เด็กหญิงนงลักษณ์ เงินสมบุญยิ่ง โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
175 เด็กหญิงจินดามณี ฟุ้งพิมาย โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
176 นางสาวนัทธมน สุขสมโสตร โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
177 เด็กชายดิลก สุขเกษม โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
178 เด็กหญิงสุพรรณิการ์ ลมพัทธยา โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
179 เด็กหญิงสิริญาดา นาคคชฤทธิ์ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
180 นายณัฐชนน พลการณ์ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
181 นางสาวอัญธิญาน์ จิรรัตนรัศมิ์ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
182 นายนพดล สงสาร โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
183 นางสาวอรชพร เชิดชูมาลัยกิจ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
184 นางสาวทัศญา ภู่ศรี โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
185 นายวริษ ฉิมวัย โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
186 นางสาวกมลกานต์ ยิ้มเหลา โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
187 นางสาวสุดารัตน์ นาคสุขปาน โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
188 นางสาวกุลจิรา ธนินพสิษฐ์ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
189 นายศิรวัฒน์ ศรีประภัตร์ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
190 นางสาวศุภมาส คงประเวช โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
191 นางสาวธนัญญา วงษา โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
192 เด็กชายพิสิษฐ์ การสูงเนิน โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
193 เด็กหญิงปฐมาวดี มานิตยกูล โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
194 นางสาวประภัทรศร ศรีปากดี โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
195 นางสาววาริชา อภิชัยชนะมิตร โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
196 เด็กชายศไนส์ นิลทิม โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
197 นายณัฐพงศ์ สุธีรชัยสมบูรณ์ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
198 เด็กชายกานต์นที โรจน์รักษ์ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
199 นางสาววริศรา ปาริปุณนัง โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
200 นางสาวเอมมิกา สถิระ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
201 เด็กหญิงสุธีรา ศักรบุตร โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
202 เด็กหญิงประภัสสร​ สรรพการ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
203 นายศิวกร ด่านวิไล โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
204 เด็กชายมิถุนา เทียนเพิ่มพูล โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
205 นางสาวอัญชิสา สายสุภาเทพ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
206 นายวิทยา แสงพริ้ง โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
207 นางสาวณัฐชญา แก้วอำพร โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
208 เด็กชายณัฏฐนันท์ นนทเบญจวรรณ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
209 นางสาวพิมพ์พิชชา แย้มหงษ์ปภา โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
210 เด็กชายณัฐธัญพงศ์ นนทเบญจวรรณ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
211 เด็กหญิงกิ่งกนก แซ่ลิ่ม โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
212 นางสาวประภาสิริ พรมนาม โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
213 นายอธิป เซ็นติยะนนท์ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
214 นายนายภฤศกร ภูริชิติพร โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
215 นางสาวแพรวา น้อยมหาพรม โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
216 นางสาวกรชกรณ์ ลำมะสิน โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
217 นางสาวสิริณดา นราทร โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
218 นายภควัฒน์ บรรจงแต้ม โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
219 นางสาวศรินญา อธิคม โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
220 เด็กหญิงเปรมฤดี วรรธนะศักดิ์ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
221 นางสาวอภิญญา จันทหยวก โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
222 นายนัฐวุฒิ บุญตั้ง โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
223 นายธนวิช จิบเอี่ยม โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
224 นายชวัลวิทย์ สุขพร้อม โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
225 เด็กชายณัฐธัญ มะคำไก่ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
226 นางสาวอชิรญา หางนาค โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
227 นายรัฐภูมิ พุ่มดวง โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
228 นางสาวฐิตนันท์ สิงหบำรุง โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
229 นายวุฒิกร ทาหนองบัว โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
230 นายณัฐพล บัวบุญมาก โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
231 เด็กหญิงพิชญา พุฒยางกูร โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
232 นางสาวกัลย์สุดา ปาตี โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
233 นางสาวอาเรียณา แวมูซอ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
234 นายสิทธินันท์ นาดา โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
235 นางสาววราพร บุญวิลัย โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
236 นางสาวปัญช์พิศา เอี่ยมละออ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
237 นายอภิชา ปานหลิม โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
238 เด็กชายนินท์ธัญ นพคุณ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
239 นายธนารักษ์ สิ้นเคราะห์ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
240 เด็กชายสงกรานต์ พวงชื่น โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
241 นายนักรบ อาร์เรต โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
242 นายลี โรมะ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
243 เด็กหญิงกมลชนก พิมพิสรณ์ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
244 เด็กชายธนกร บุญจูง โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
245 นายการัณยภาส สุขชู โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
246 เด็กชายกฤษนัย แตงสุก โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
247 เด็กหญิงวันวิสา พานสว่าง โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
248 นางสาวชวรัตน์ วีระปัญญาพล โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
249 นางสาวชวรัตน์ วีระปัญญาพล โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
250 นายกนต์ธร สุภัณวงษ์ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
251 นางสาวสุตราภัทร บุตรดี โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
252 เด็กหญิงปาริชาติ บูรณวนิช โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
253 นายพิชญางกูร อุ่นพงษ์ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
254 นางสาวกัญญ์กุลณัช ชูศรี โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
255 นางสาวกวินธิดา ศรชัย โรงเรียนราษฎร์นิยม
256 นายธัชพร อิทธะรงค์ โรงเรียนราษฎร์นิยม
257 นางสาวเด่นนภา ชาวขมิ้น โรงเรียนราษฎร์นิยม
258 นายจักรินทร์ ผายรัศมี โรงเรียนราษฎร์นิยม
259 นายรัชเมธี จอมโพธิ์ โรงเรียนราษฎร์นิยม
260 นางสาวอรปรียา สงสยม โรงเรียนราษฎร์นิยม
261 นายธิติพันธ์ สุราราช โรงเรียนราษฎร์นิยม
262 เด็กหญิงอณัญญา โพธยะกุล โรงเรียนราษฎร์นิยม
263 เด็กหญิงสิตานัน สุขวณิชไพบูลย์ โรงเรียนราษฎร์นิยม
264 นางสาวอัณชิษฐา รัตนตรัยวงค์ โรงเรียนราษฎร์นิยม
265 นางสาวณัฐชาดา แก่นสุข โรงเรียนราษฎร์นิยม
266 นายรัชกฤช ธีรสุนทราภา โรงเรียนราษฎร์นิยม
267 นายสรณัฐ สายสัมพันธ์ โรงเรียนราษฎร์นิยม
268 นางสาวจิราวรรณ รอดไฝ โรงเรียนราษฎร์นิยม
269 นายวทัญญู กันทะมา โรงเรียนราษฎร์นิยม
270 นางสาวบุษ​บัน​ เฉลิม​พักตร์​ โรงเรียนราษฎร์นิยม
271 นายพิทวัส มาก่อบุญ โรงเรียนราษฎร์นิยม
272 นางสาวชลดา พะนัดรัมย์ โรงเรียนราษฎร์นิยม
273 นางสาวรุจาภา ทรัพย์อุภัย โรงเรียนราษฎร์นิยม
274 นายอลงกรณ์ ธรรมมา โรงเรียนราษฎร์นิยม
275 นางสาวอรัญดา ลาสุธรรม โรงเรียนราษฎร์นิยม
276 นายกวี เดชอิ่ม โรงเรียนราษฎร์นิยม
277 นางสาวกรวิภา ทรัพย์แก้ว โรงเรียนราษฎร์นิยม
278 นางสาววณีเนตร เอิบกิ่ง โรงเรียนราษฎร์นิยม
279 นางสาวฉวีวรรณ เตมียศิลปิน โรงเรียนราษฎร์นิยม
280 เด็กชายสิทธินนท์ ยิ้มน้อย โรงเรียนราษฎร์นิยม
281 เด็กหญิงขวัญจิรา ปัญญาตรง โรงเรียนราษฎร์นิยม
282 นางสาววณิชชา รัตนผล โรงเรียนราษฎร์นิยม
283 นางสาวอารยาภรณ์ แตงสาขา โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
284 นางสาวชญานิษฐ์ จัดละ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
285 เด็กชายวายุ มงคลวงศ์ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
286 นางสาวภัทริดา ผาแก้ว โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
287 เด็กชายศรานนท์ ทองพุ่ม โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
288 นายชนัญญู หลงสมบูรณ์ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
289 นางสาวสวิตตา โกมลวานิช โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
290 นางสาวพรทิพา เหมือนปั้น โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
291 นายชัยธัช วรรณแสง โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
292 นางสาวทัณฑิลา ศรีอุดม โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
293 นางสาวบุษกร พวงระหงส์ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
294 นางสาวปัญชลี จันทสิทธิ์ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
295 นางสาวกัญญารัตน์ วาฤทธิ์ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
296 นายอนุภัทร คุ้มภัย โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
297 นางสาวสุปรียา สุดอ่อง โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
298 นายอัศนัย กลขุนทด โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
299 นางสาวลดาวัลย์ อนุกลการ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
300 นางสาวกัญชณารัตน์ สุวรรณภานุ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม